Մաթմատիկա 20.10.2021

573.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛լ 3 թվին և աշվե՛ք թվային ատահայտության արժեք. ա)3x*+386= 3×3+386=395 բ)27:*+96:*= 27:3+96:3=35 գ)(17-*)x3= (17-3)x3=42դ)(6x*+3)x*= (6×3+3)x3=63 ե)(78:*+99:*)x5= (78:3+99:3)x5=295 զ) *x2+*x3+*x4= 3×2+3×3+3×4=27 577.Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. Անկյունագիծով Ա. Թիվ, որից 80603 հանելու արդյունքը գրվում է միևնույն թվանշանով: Գ. 18757-ի բաժանվող թիվ: Հորիզոնական Ա. Թիվ, որի կարգերում գրված թիվը հաջորդաբար 1-ով փոքրաման են: Գ. Թիվ, որի կարգերում … More Մաթմատիկա 20.10.2021

Մաթեմատիկա 19.10.2021

551.ա) 1794։(115։5)=78115։5=231794։23=78 բ) 2064։(408։17)=86408։17=242064։24=86 ե) (9768։24)։37=119768։24=407407։37=11 զ) (149736։24)։367=17149736։24=62396239։367=17 է) (263424։168)։7=224263424։168=15681568։7=224 ը) (183260։77)։5=476183260։77=23802380։5=476 թ) (705222։63)։58=193705222։63=1119411194։58=193 560. Ստուգե՛ք անհավասարություններըա) 20×3-120։2<5 ճիշտբ) 5×0-17×0+0<17 ճիշտգ) 3×24-56>6.0-13.(12-24։2) ճիշտդ) 1+0-0+1-0x0+2։2>1-1 ճիշտ 561. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ։ Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է։Լուծում96։4=2424×6=144144+96=240240+24=264Պատ՝. … More Մաթեմատիկա 19.10.2021

Մաթեմաիկա 18.10.2021

525.Կատարե՛ք հաշվումները։ա) (18+27)։3=15բ) (16+28)։4=11գ) (3×25)։5=9դ) (18×132)։6=396ե) (39×1205)։13=3615զ) (48×5327)։16=15981է) (10372×51)։17=31116ը) (2375×80)։40=4750թ) (4096×75)։25=12288 532. Կատարե՛ք գործողություններըա) 531+1053։117-(443-399։57)=104399։57=7443-7=4361053։117=9531+9=540540-436=104 բ) 57×2452+818-(338-78։78)=14024578։78=1338-1=33757×2452=139764139764+818=140582140582-337=140245 գ) 948-1359։9+206×42-272=91771359։9=151206×42=8652948-151=797797+8652=94499449-272=9177 դ) 734175-779։19+795.23=752419779։19=41795×23=18285734175-41=734134734134+18285=752419 ե) 309824։376+96514։902=931309824։376=82496514։902=107107+824=931 զ) 488865։897-191875։625=238488865։897=545191875։625=307545-307=238 533. 27, 32, 64, 81, 243, 1003, 825, 964, 125, 17 թվերից ընտրե՛ք այն թվերի զույգերը, որոնք որոնք ունեն 1-ին ոչ հավասար միևնույն բաժանարարը: Պատ.`32, 64, 27, 81, 825, 243, … More Մաթեմաիկա 18.10.2021

Համո Սահյան

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲԸ Պարիսպներով շրջապատվածԲերդի պես էր ձեր տունը հին.Գյուղի մեջ, բայց գյուղից զատվածՄի դղյակ էր հեքիաթային։ Ես մեր բակից ամեն անգամՆայում էի ձեր դղյակին…Եվ նախանձում էի անգամԿտրին իջած կաչաղակին։ Տենչում էի հավքի թևովՀասնել մի օր երկրորդ հարկին,Բայց ո՞վ, բայց ո՞վ կթողներ, որԱրժանանամ ես այդ փառքին։ Նայում էիր հաճախ ինչպեսՏասնհինգօրյա լուսինն ամպիցԵվ չքանում վայրկենապեսԵրկրորդ հարկի … More Համո Սահյան

English

5. Yesterday my sister and I 1) helped (help) our mum is the house. First, we 2) cleaned (clean) our rooms and then we 3) washed (wash) our clothes. After that, we 4) cooked (cook) some pasta. The pasta 5) not (not/be) very good. Harris, but our mum 6) bed (be) happy to eat it. … More English

English

1. I cleaned my room one day ago. 2.I called you last week. 3.l wached TV 1hours ago . 4. You shooped last week. 5. I walked in the park one day ago. 3. 1. I talked to Jane and hour ago. 2. We played tennis last Sunday. 3. He phoned me two hours ago. … More English

Մաթեմատիկա 13.10.2021

481. Երկու այգեպան, միասին աշխատելով տնկել են 1200 վարդակակաչ: 1 օրում նրանցից մեկը տնկել է 25 վարդակակաչ, իսկ մյուսը՝ 35: Ընդհամենը քանի՞ վարդակակչ է տնկել ամեն մի այգեպանը: Լուծում՝ 25+35=60 1200:60=20 25×20=500 20×35=700 Պատ՝. առաջինը 500 մյուսը 700 486. Աստղանիշների փոխարեն գրեք այնպիսի թվանշաններ, որոնց դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն: ա)3325<3714 3*25<37*4 բ) 69879>9999 6*8*9>**** գ) … More Մաթեմատիկա 13.10.2021

Մաթեմատիկա11.10.2021

449. Կատարե՛ք գործողությունները.ա) (324-17)x(30-25)=1535324-17=30730-25=5307×5=1535 բ) (894-633)x(972-69)=235683894-633=261972-69=903261×903=235683 գ) (1007-388)x(59-46)=80471007-388=61959-46=13619×13=8047 դ) (800-445)x(378-211)=59285800-445=355378-211=167355×167=59285 ե) (777-205)x(603-29)=328328777-205=572603-29=574572×574=328328 զ) (2379-12)x(101-93)=189362379-12=2367101-93=82367×8=18936 է) (906-35)x(496-57)=382369906-35=871496-57=439871×439=382369 ը) (55-9).(137-62)=345055-9=46137-62=7546×75=3450 460. Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում է 30 լ։ Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցվի առաջին տակառից, որպեսզի երկու տակառներում մնա 60 լ ջուր։Լուծում48-30=1848-18=3030+30=60Պատ՝. 18 լ 464. Համերգին ներկա էր 938 ունկնդիր։ Նրանցից 265-ը տոմսի համար … More Մաթեմատիկա11.10.2021

Մաթեմատիկա 07.10.2021

430. Կատարեք գործողությունները: ա) (5453:287)x(627:11)=1083 5453:287=19 627:11=57 19×57=1083 բ) (42840:420)x(51376:169)=31008 42840:420=102 51376:169=304 102×304=31008 գ) (231840:345)x(3250:325)=6720 231840:345=672 3250:325=10 672×10=6720 դ)(20028:4)x(242792:1364)=891246 20028:4=5007 242792:1364=178 5007×178=891246 433. Երկու գրքերից յուրաքանչյուրի զանգվածը 1կգ է: Որքա՞ն է ձմերուկի զանգվածը: Լուծում՝ 1+1=2 2+5+1=8 8-2=6 Պատ.՝6կգ 435. Վանդակների միջև դրե՛ք համեմատման այն նշանները որոնցով կստացվեն ճիշտ անհավասարություններ: 437. Լճափ էր եկել 317 մարդ: … More Մաթեմատիկա 07.10.2021