Christmas in Germany

A big part of the Christmas celebrations in Germany is Advent. Several different types of Advent calendars are used in German homes. As well as the traditional one made of card that are used in many countries, there are ones made out of a wreath of Fir tree branches with 24 decorated boxes or bags hanging … More Christmas in Germany

ENGLISH

Dave married, and when his new wife saw the clothes in his cupboard, she said,‘Dave, you have only got one good shirt. The others arc very old, and they’ve gotholes in them. I’m going to buy you a new one this afternoon.’Dave liked his old shirts, but he loved his wife too, so he said, … More ENGLISH

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 2022-Ի ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՖԼԵՇՄՈԲ. 4-5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

I. Տրված բառերը տեղադրեք համապատասխան տեղերում. break, ask, count, answer, discuss, read. Students like to …. different problems at the lesson. discuss I will ……. the text tomorrow. I am not ready today. read The longest … in our school is between the fourth and fifth lessons. break My little sister likes to ……… many … More ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 2022-Ի ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՖԼԵՇՄՈԲ. 4-5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

ENGLISH

Կարմիր շրջազգեsտը ավելի թանկ է, քան կապույտը Red dres more expensive, then blue Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը: My room cleaner then your room Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը My bag older then Nare’s bag Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում Levon in the tallest in the class Այս դասասենյակը … More ENGLISH

ENGLISH

To eat I am eating the eggs now. I often eat eggs before go to the music school. I aet eggs last mondey. I will eat eggs tomorrow. to catch I am catching fish  now. I sometimes catch fish in the morning I caught fish last week. I will catch fish next week. to watch … More ENGLISH