Dave married, and when his new wife saw the clothes in his cupboard, she said,‘Dave, you have only got one good shirt. The others arc very old, and they’ve gotholes in them. I’m going to buy you a new one this afternoon.’Dave liked his old shirts, but he loved his wife too, so he said, … More

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 2022-Ի ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՖԼԵՇՄՈԲ. 4-5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

I. Տրված բառերը տեղադրեք համապատասխան տեղերում. break, ask, count, answer, discuss, read. Students like to …. different problems at the lesson. discuss I will ……. the text tomorrow. I am not ready today. read The longest … in our school is between the fourth and fifth lessons. break My little sister likes to ……… many … More ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 2022-Ի ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՖԼԵՇՄՈԲ. 4-5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

ENGLISH

Կարմիր շրջազգեsտը ավելի թանկ է, քան կապույտը Red dres more expensive, then blue Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը: My room cleaner then your room Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը My bag older then Nare’s bag Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում Levon in the tallest in the class Այս դասասենյակը … More ENGLISH

ENGLISH

To eat I am eating the eggs now. I often eat eggs before go to the music school. I aet eggs last mondey. I will eat eggs tomorrow. to catch I am catching fish  now. I sometimes catch fish in the morning I caught fish last week. I will catch fish next week. to watch … More ENGLISH

The Magic fish

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robertasked to go too.‘Well, I want to catch the magic fish. The first person to eat it willbecome the cleverest person in the world. Can you help me?’‘Yes!’ said Robert, and they went fishing.First, they caught a yellow fish with purple spots. ‘Wow! Is that the magic … More The Magic fish

English

13. Hy Amy. Were you at home last weekend? No, I wost. My family and I went to the beach at weekends. You’re lucky. Did you have nice time? Oh yes! I had a great time! Where did you stay? We stayed at my grandparents’ house. Oh. Did dhey live near the beach? Yes, they … More English

ENGLISH

12. 1Did you enjoy the film last night? No, I didn’t. It was a horror film. 2. Did you go to work yesterday? No, I didn’t. I never work on Saturdays. 3. Did you see Charles yesterday? Yes. We had lunch together. 4. Does Cholin work at a bank? No, he doesn’t. He works at … More ENGLISH

ENGLISH

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/pre-intermediate-a2/buying-new-shoes Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Sam: Hi. Er … I really like these trainers. How much are they?Shop assistant: Oh … they’re £45.Sam: OK. Do you have them in a 10?Shop assistant: I’ll have a look for you.Sam: Thanks.Shop assistant: Oh … what colour would you like?Sam: Black, please.Shop assistant: OK, … More ENGLISH