English

I Nane do you know I have a good friend her name is Anna? Nane: No, how old is Anna? I: Anna is 8. Nane: Anna have a brother? I: Anna have a brother and sister. Nane: What does Anna look like? I: Anna is pretty girl. Anna have short, beautiful dark hairs and brown … More English

English

What are you doing now ? I am do my lessons. What does Aram doing after scholl? Aram is playing football. When do we go to the cinema? We go to the cinema in 7 օ’clock. Where are they going now? They are going to the scholl now. Where does Anush go in the evening? … More English

Մաթեմատիկա

847.Արտահայիր 1-սմ-ը մետրով 100 սմ 1դմ-ը մետրով 10 սմ 1մ-ը կիլոմետրով 1000 մ 1 մմ-ը սանտիմետրով 10 սմ 849.Կատարիր գործողություներըբ) 18լ 80մլ+10լ 980մլ-5լ 250մլ=23լ 810մլ 24լ 240լմ-5լ 600մլ +8լ 405մլ=27լ 045մլ

Մաթեմատիկա 118.03.2021

781) ա) Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհին անցավ 4 ժամում 60կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կգնար այդ ճանապարհը, եթե արագությունը մեծացներ 20կմ/ժ-ով: Լուծում՝ 60+20=80 4×60=240 240:80=3 Պատ.՝ 3 ժամում: 782) Ավտոմեքենան A վայրից հասավ B վայրը 5 ժամում: Հաշվի՛ր, թե նա քանի ժամում է անցել A-ից C ճանապրհը՝ գիտենալով, որ A-ից C ճանապարհը 140 կմ է … More Մաթեմատիկա 118.03.2021

Բնագիտոթյուն

1. Որ մայրցամաքում է գտնվում ամենաերկարն գետը։ 2. Որ մայրցամաքում է գտնվում է ամենամեծ գագաթը։ 3. Որ մայրցամաքն է ամենամեծը։ 4. Որ մայրցամաքում է գտնվում կենգուրուն։ 5. Որ մայրաքաղաքում ենք մենք ապրում։ 6. Որ մայրաքաղաքն է մեկ պետություն։

English

HalloHalloWhat is your name?My name is Manvel and your nameMy name is AvetTell us about yourselfI like Math և company, and what do you like?I love your math և karate, and where do you go karate south school in the gardenWow, I study there and I came to karategoodbyegoodbye

Մաթեմատիկա 16.03.2021

752. ա)Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ:Որքան խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին մեկ շաբաթ կերակրելու համար: 7×20=140 բ)Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ:Որքան խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին 5 կով մեկ շաբաթ կերակրելու համար: 7×20=140 140×5=700 753 ա)Հաշվիր թե որքան ջուր է հոսում ծորակից 4ժամում գիտենալով ,որ 1 ժամում հոսում է 245լ 4×245=980 բ)Եթե ծորակից … More Մաթեմատիկա 16.03.2021

Մաթեմատիկա 16.03.2021

746.Լուծիր խնդիրը հետևելով Անիի օրինակին բ)Որքան ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում եթե նրա շարժման արագությունը 12 մ րոպեում։ Լուծում12×10=120 գ)Որքան ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի 15 վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8 կմ վարկիանում։ 15×8=120 748.բ) Հեծյալը 130 մ րոպեում արագությամբ A վայրից գնում է նրանից 5 կմ 300 մ հեռավորության գտնվող B վայրը։Որքան … More Մաթեմատիկա 16.03.2021