Our School

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different … More Our School

Սեբաստացու օրեր.կրթահամալիրի տոն

1.Ո՞րն է սեբաստացիական քո ամենամեծ ձեռքբերումը։ Պատմիր։ Կարատե և ուսուցում: 2.Ո՞րն է կրթահամալիրում քո ամենասիրելի վայրը, ինչո՞ւ է այն սիրելի(պատում)։Իմ սիրելի վայրը ագարակն է, այնտեղ ես կարող եմ տեսնել տարբեր կենդանիներ : 3.Ո՞րն է քո դպրոցում ամենասիրելի վայրը, ինչու է այն սիրելի։Իմ սիրելի վայրը բակն է, այնտեղ ես կարող եմ մաքուր օդ շնչել: 4.Ինչո՞վ է … More Սեբաստացու օրեր.կրթահամալիրի տոն