English

2. This is my family. We are at the park. My sister is painting a picture. Can you see my two broters? They are rideing their bikes. My mum sits on a bench. She reads a book. Look at my dad. He writes an email. Can you see me? I՚m under the tree. I paying … More English

Մաթեմատիկա 04.05.2021

608. Կատարիր գործողությունները: ա) 3կգ 250գ +3կգ 750գ=6 կգ 1000գ 8 կգ 420գ+3 կգ 950գ=11կգ 1370գ բ) 8կգ 650գ+6կգ 350գ=14կգ 1000գ 5կգ 870գ+7 կգ 430գ=12 կգ 1300գ 609. Կատարիր գործողությունը: ա) 14կգ 250գ-3կգ 750գ=11կգ 500գ 28ց 32կգ- 4ց 90կգ=24ց 942կգ 22տ 200կգ-640կգ=22տ 560կգ բ) 18կմ 650մ-16կմ 350մ=2կմ 300մ 15մ 25սմ- 7մ 40սմ=8մ 85սմ 16դմ 7սմ-8սմ= … More Մաթեմատիկա 04.05.2021

Մայրենի

Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել: Ճամփորդեց-ճամփորդեց, մի օր էլ հայտնվեց այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար: Տներն այդ երկրում կառուցված էին առանց սուր անկյունների, նրանք կլոր էին: Շենքերի տանիքներն էլ էին կլոր: Ճանապարհի կողքին, որտեղով քայլում էր Ջովանինոն, թփերի ու վարդերի պուրակ կար: Ջովանինոն որոշեց մի վարդ քաղել և զարդարել իր բաճկոնը: Նա … More Մայրենի