Արեվմտահայերեն Արեվելահայերեն բառարան

Աբբանա-բարձր տեղ բարցրունք ԱԳԱՆԵԼԻՔ-հագնելիք, հագուստ ԱԳԱՆՈՎԹ-հեղուկ ԱԲԲԱՍՈՒՀԻ-կաթոլիիկ կուսանոցի մայրապետ ԱԲԵՂԱՑ-մենակեաց կըօնաւքր ԱԳԱՊ-հավատաեալների համայնական ԱԳԱՅՑ-ուցի մանավանդ ԱԳԱՀ-Ընչասեր