English 05.10.2020

We always drink tea in the morning. Jim plays computer games every day. Maryreads English books. I watch TV every evening. They often write tests. I alwayseatOREO. I oftenplay chess with my brother. I often read books at nights I always write on Tuesday. My dad often rides a bike. I often watch TV with my family

English 05.12.2020

Իմ քույրիկը գիտի անգլերեն և ռուսերեն շատ լավ:-My sister knows English and Russian very well. 2.Ես գիտեմ հետաքրքիր փաստեր շների մասին:-I know interesting facts about dogs. 3.Մեր ընտանիքը հավաքվում է հյուրասենյակում ամեն երեկո:-Our family gather in the living-room every evening. 4.Արամի հայրիկը հաճախ թերթ է կարդում կիրակի առավոտյան:-Aram’s dad often reads a newspaper on Sunday morning. 5. Իմ փոքր … More English 05.12.2020