The Funny Monkey Wants to Have a Friend

Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run and play very much. She can sing and dance too. But she hasn’t got friends to play with. And Chita wants to have many friends. So she goes and goes and goes. One day she … More The Funny Monkey Wants to Have a Friend

English 05.10.2020

We always drink tea in the morning. Jim plays computer games every day. Maryreads English books. I watch TV every evening. They often write tests. I alwayseatOREO. I oftenplay chess with my brother. I often read books at nights I always write on Tuesday. My dad often rides a bike. I often watch TV with my family

English 05.12.2020

Իմ քույրիկը գիտի անգլերեն և ռուսերեն շատ լավ:-My sister knows English and Russian very well. 2.Ես գիտեմ հետաքրքիր փաստեր շների մասին:-I know interesting facts about dogs. 3.Մեր ընտանիքը հավաքվում է հյուրասենյակում ամեն երեկո:-Our family gather in the living-room every evening. 4.Արամի հայրիկը հաճախ թերթ է կարդում կիրակի առավոտյան:-Aram’s dad often reads a newspaper on Sunday morning. 5. Իմ փոքր … More English 05.12.2020