Մաթեմատիկա 19.10.2021

551.ա) 1794։(115։5)=78115։5=231794։23=78 բ) 2064։(408։17)=86408։17=242064։24=86 ե) (9768։24)։37=119768։24=407407։37=11 զ) (149736։24)։367=17149736։24=62396239։367=17 է) (263424։168)։7=224263424։168=15681568։7=224 ը) (183260։77)։5=476183260։77=23802380։5=476 թ) (705222։63)։58=193705222։63=1119411194։58=193 560. Ստուգե՛ք անհավասարություններըա) 20×3-120։2<5 ճիշտբ) 5×0-17×0+0<17 ճիշտգ) 3×24-56>6.0-13.(12-24։2) ճիշտդ) 1+0-0+1-0x0+2։2>1-1 ճիշտ 561. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ։ Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է։Լուծում96։4=2424×6=144144+96=240240+24=264Պատ՝. … More Մաթեմատիկա 19.10.2021